Жавлон Жўраев Ўзлик сари етти қадам – 3. Мақсадларим, шошмай туринг…

Цена: 200 руб.

Подробнее

Ушбу китоб ҳар ким ҳам билишга тайёр бўлмаган фикрларни баён қилади. Туркумнинг аввалги икки билан танишмай туриб, уни ўқишга киришиш сизнинг дунё ва унинг таркибий қисмларига бўлган қарашларингизни кескин ўзгартириши мумкин. Китобни бирор кимга тавсия қилишдан аввал у билан тўлиқ танишиб чиқинг.

Карандаш Для Чистки Утюга Купить В Москве

Хамидулла Абдуллаев Қўқон хонлари

Цена: 19.99 руб.

Подробнее

Биз ушбу асаримизда Қўқон хонликлари давридаги миллатимизнинг, юртимизнинг ўзига хос жиҳатларини имконият даражасида ёритиш, у давр бизлар билан қандай бошланиб, қаерда ва қандай хайрлашди, нималарни туҳфа қилиб ва яна нималарни юлиб кетди. Қандай хайрли ишлар қилиниб, нималар амалга ошди, уларнинг жафокашлари кимлар эди. Худди шу каби эзгуликка кимлар раҳна солди, миллатнинг ғурурини топтаган, унга зулм қилган аблаҳлар кимлиги ҳақида сўз юритамиз. Ўтмишнинг ноқис асоратларини даволаш билангина келажакка эришиш мумкин.

Игрушка Школьный Автобус Паз

Аляутдинов Шамиль Рифатович Мир души. Олами рух (на таджикском языке)

Цена: 301 руб.

Подробнее

Мегуянд, ки барои навиштани судманд, зинда, ба хонандагон заррахои эхёи рухй ва умсдвориро атокунанда хамагй ба даст калам гирифтан, онро ба ранг тар кардан ва дар руи когаз дили худро холй кардан кифоя аст. "Олами рух" махз хамин тавр тавлид ёфтааст, ин хатто на олам, балки Коинотест, ки бо нурхои равшани дониши рухии садхо олимони "давраи тиллоии Ислом", ворисони паёмбар Мухаммад (с.а.с.) саршору мунаввар гардидааст. "Олами рух" барои хама касоне кушода мсбошад, ки акаллан каме аз дохил зиндаанд. Дар ин чо хар кас садои андешахои рухй, хаёлот, кушишхо, болобароию шикастхои худро меёбад. Вале ин дарсии медитатсия ё "хурдагирии" фалсафй намебошад, балки паёми тавсиявй, дастурест барои рухе, ки доим дар холи шинохт аст, нашъунамо меёбад, тахлил мекунад, сабакхои хаётй хосил менамояд, то ки барои чизи бештар дар хаётй дунявй ва хисобот назди Худованд дар Рузи Киёмат тайёр бошад. Дар ин хает хеч чиз доимй пест: на бадй, на хубй; на мусибат, на хушбахтй. Вале холати рух ва оромй, истодагарй ва максаднокй мухиманд, инчунин далерии рухй дардро бартарафкунанда, ки барои бе гила, бе дармонй дар чукурихои нохушихои хаёту ноумедй, балки бочуръатона, бо комёбихо, бо дигаркунию тагйирдихии бисер касону чизхо ба пеш харакат кардан кувва медихад, хамзамон инро бо мухаббати фидокоронаю таваккул ба Парвардигори оламхо мекунад, ки хама касу хар чиз зери хокимияташ аст. Мушкилихо моро танхо обутоб медиханд, вале дукат намекунанду зиёда аз ин намешикананд. Охир ба худи мо вобаста аст, ки руйдодхои мураккабиашон гуногуни атрофро чй тавр кабул менамоем. На он кадар худи руйдодхо дахшатноканд, чй кадар аксуламали мо ба ин руйдодхо, ки окибатхои онхоро вазнинтар мекунад. Дар ин зиндагй ба мо хазорхо имконият дода мешавад ва хуб аст, ки куллан хамаи онхо истифода бурда шаванд. Шамил Рифатович Аляутдинов аз соли 1991 расман дар Идораи динии мусулмонхои кисми Аврупои Россия (ДУМЕР) кор мекунад. Аз с. 1997 то ба имруз имом-хатиби масчиди Меморалии щ. Москва дар Поклонная гора мебошад. Соли 2002 чонишини муфтии ДУМЕР оид ба масъалахои динй таъин шудааст, с. 2005 - рохбари Шурой илмй-фикхии ДУМЕР. Муаллифи як катор китобхост, ки дар байнашон инхо мавчуданд: "Путь к вере и совершенству", "Мир души", "Он и она", "Все увидят Ад", тарчумаи панччилдаи "Священный Коран. Смыслы" ва г. Хатмкунандаи Академияи байналхалкии исломй ва факултаи фикхи Донишгохи "Азхар" (Миср) мебошад. Солхои тахсил: аз с. 1992 то с. 1998. То имруз китобхои зерини Ш. Аляутдинов дар тарчумаи Далери Рахматуллох нашр гардидаанд: "Куръони Мукаддас. Маъниёт", чилди 1, "Оламхои гайб", "Мардон ва Ислом", "Занон ва Ислом","Фикхи осонбаён".

Карта Памяти 32 Гб Цена Микро Sdhc

Аляутдинов Ш. Женщины и Ислам на таджикском языке. (Закон ва Ислом)

Цена: 203 руб.

Подробнее

Ин китоб дар бораи муслимахои имруза аст, инчунин оиди он занхое, ки ин ё он тавр бо фарханги исломй ало^а доранд. Китоб дар бораи бисёр тарафхои хаёти зани муосир накд менамояд, аз он чумла рузхои тираю баъзан торик, пургуссаро ошкор мекунад. Он бо холатхои вокеии хаётй, саволнок буданаш зинда аст, бо насихатхои муаллиф пурхикмаг ва дар кашф кардани дарачаи зебоии хаёт них;оят мусбат мебошад. «Занон ва Ислом» хамчунин оиди онест, ки чй тавр дар дунё зани хушбахт шуда, дар баробари ин хушбахтй ва бехрузиро дар абадият гум накард. . .Шамил Аляутдинов кист? Зодаи шахри Москва, фарзанди и зиёиёни тотор, ки маълумоти олии анъанавии диниро дар хорича ба даст овардааст. Соли 1997, дар 23-солагиаш имом-хатиби Масчиди Меморалии Москва дар Поклонная гора шудааст. . .Шамил Аляутдинов - муаллифи бисёр тадк,ик,оти динй ва якчанд китобхои фурухташавандатарин, ки байни онхо китобхои «Путь к вере и совершенству» (Рох ба суи имон ва камолот), «Мир души» (Олами рух) ва «Все увидят Ад» (Хамагон Дузахро мебинанд) мавчуданд, муаллиф ва рохбари сайта дар Рунет маъруф umma.ru. . .Матни зиндаю пуртаъсири намкунй, нуфуз ва муоширати ошкоро худи у ва асархояшро боиси талаботи одамони наслхо ва назархои гуногун мекунанд. Олим, хуку^шинос, омузгор, мутафаккир. . .Тарафдори фикрронии мусбй ва фаъолнокй мебошад. Дар вак,ти холй ба кишвархои гуногуни чахон саёхат мекунад инчунин бозавк, мутолиа менамояд. Зандор, сох,иби чор фарзанд. . . мазкур дар чахорчубаи лоихаи «Исломи осонбаён барои хамагон» тарчума ва нашр шудааст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Биография Б И Гладков

Аляутдинов Шамиль Рифатович Священный Коран. Смыслы. На таджикском языке. Том 1

Цена: 845 руб.

Подробнее

Муаллифи тарчумаи маъниёти асосии Куръони Мукдддас ва тавзехот (тафсир) Шамил Аляутдинов, хатмкардаи Академиям байналхалкии исломй ва факултаи фикхи исломии Донишгохи "Азхар" (Миср) мебошад. Солхои тахсил: аз 1992 то 1998. Бист сол ин чониб ба омухтани касбии фикди исломй машгул аст. Шамил Рифатович Аляутдинов мохи январи с. 1974 дар ш. Москва таваллуд шудааст. Аз с. 1991 дар Идораи динии мусулмонхои кисми Аврупоии Россия (ДУМЕР) кор мекунад, соли 2002 чонишини муфтии ДУМЕР оид ба масъалахои динй таъин шудааст, аз соли 2005 рохбари Шурой илмй-фикдии ДУМЕР мебошад. Аз соли 1997 то ба хол имом-хатиби Масчиди мемориалии Москва дар Поклонная гора мебошад. Муаллифи бештар аз 30 китоб, ки бо теъдоди умумии зиёда аз 400000 адад нашр шудаанд, баъзеи онхо серхонандатарин китобхо шуда, бо забонхои англисй, тоторй, чеченй ва точикй тарчума ва нашр гардидаанд. Инчунин муаллиф ва рохбари сайти мебошад, ки дар Рунет сохиби истифодабарандагони сершумор аст. Бо розиши Офаридгор тамоми Куръон тарчума шудааст, аммо ин далели он нест, ки дар асари мазкур тамоми маъниёти он баён шудаанд - танхо one, ки бо асархои фундаменталии исломй кори бисёрсолаи дакикро гузаронида ва замони хозираро тавассути даххо хазор саволхои одамон, ки ба ощо чавоб додан лозим шуд, тахлил намуда, муаллиф тавонист ба даст орад. Тафсири пешниходшуда мувофики шакли худ ягона аст, зеро аввалин бор сатрхои Мукаддас мушобех бо вок,еияти хаёт, чамъияти муосир ва холати корхо гузаронида шудаанд. Инчунин тарчумаи маъниёти Куръони Мукаддас аввалин тарчумаи фикхии он ба забони русй мебошад. Тарчума, тахия ва тадвини тафсири Ш. Аляутдиновро ба забони точикй Аълочии матбуоги Чумхурии Точикистон Далери Рахматулло ичро кардаасг. Матни тафсири Куръони Мукаддас бори аввал бо забони оммафахму нихоят осонбаёни точикй оварда шудааст. Далери Рахматулло инчунин якчанд китобхои дигари Ш. Аляутдиновро тарчума кардаасг, ки аз шумораашон "Оламхои гайб" аллакай нашр шуда, "Занон ва Ислом" ва "Мардон ва Ислом" омодаи чоп мебошанд. мазкур дар чахорчубаи лоихаи "Исломй осонбаён барои хамагон" тарчума ва нашр шудааст. Масъулони нашр Б. Сафаров ва С. Мирзоев. Мавчуд будани тахорат хангоми хондаии ин китоб хатмй нест (муфассалтар оиди хатмй набудани тахорат дар ояти 79-и сураи 56 хонед). Хамаи хукукло, аз он чумла бар илова чоп кардани нашр, аз нав бавучудоварии фотомеханики, нусхабардорй (-и порчахо низ) ба тарчумон нигох дошта шудаанд. Х,ама гуна истифодаи матни тарчумаи мазкур бо ичозати хаттии тарчумон имконпазир аст.

Швейная Машинка Портняжка Мини Купить

Аляутдинов Шамиль Рифатович Потусторонние миры (на таджикском языке)

Цена: 140 руб.

Подробнее

Бо номи китоб чалб гардида ва аввалин сахифахои китобро варак, зада, ту, хонандаи азиз, шояд, аллакай шунидани киссахрро оиди мавчудоти гайризаминй орзу намой, аз болои майдонхои мухорибахр ба куввахои бадй бошаст паррида мегузарй ва бо вачд зебоихои бошишгохи хушбахтии абадиро пешакй хис менамой...Аммо не, ин цо ту олами дигар, мунаввартар ва олицанобтарро кашф менамой - олами рухи худро. Дар бораи оламхои гайб хонда, ту мефахмй, ки олами хайратовартарин ва ачоибтарин ва дар дохили худи ту нихон аст. Муаллиф - Шамил Аляутдинов, аз соли 1991 расман дар идораи динии мусулмонхри кисми Аврупоии Россия (ДУМЕР) кор мекунад. Аз соли 1997 то имруз имом-хатиби Мас^иди Меморалии Москва дар Поклонная гора мебошад, соли 2002 ба вазифаи чонишини муфтии ДУМЕР оид ба масъалахои динй, соли 2005 - рохбари шурои илмй-фиклии ДУМЕР таъин шудааст. Муаллифи як катор китобхо, ки дар байнашон инхоянд: "Путь к вере и совершенству" (Рох суй имон ва камолот), "Мусульманское право 1-2" (Фикхи исломй 1-2), "Мир души" (Олами рух), "Он и она" (Мард ва зан), "Все увидят Ад" (Х,амагон Дузахро хоханд дид), "Священный Коран. Смыслы" (Куръони Мукаддас. Маъниёт), "Дети и Ислам" (Кудакон ва Ислом), "Мужчины и Ислам" (Мардон ва Ислом) ва диг., рохбари лоихаи. Шамил Аляутдинов хатмкардаи Академияи байналхалкии исломй ва факултаи фикди исломии Донишгохи "ал-Азхар" (Миср) мебошад. Солхои тахсил: аз 1992 то 1998. Теъдоди умумии нашршудаи китобхои Шамил Аляутдинов бештар аз 400000 нусха аст. мазкур дар чахорчубаи лоихаи "Исломй осонбаён барои хамагон" тарчума ва нашр шудааст. Масъулони лоща Даврони Худойдод ва Мех.рочиддин Нуриддинов

Компьютер Моноблок Купить Москва Цена

Аляутдинов Ш. Оламхои Fайб /Потусторонние миры (на Таджикском языке)

Цена: 102 руб.

Подробнее

Бо номи китоб чалб гардида ва аввалин сахифахои китобро варак зада, ту, хонандаи азиз, шояд, аллакай шунидани киссахоро оиди мавчудоти гайризаминй орзу намой, аз болои майдощои мухдрибахя ба куввахри бадй бошаст паррида мегузарй ва бо вачд зебоихри бошишгохя хушбахтии абадиро пешакй хис менамой... Аммо не, ин чо ту олами дигар, мунаввартар ва оличанобтарро кашф менамой - олами рухи худро. Дар бораи оламхои гайб хонда, ту мефахмй, ки олами хайратовартарин ва ачоибтарин ва дар дохили худи ту нихсш аст. .Муаллиф - Шамил Аляутдинов, аз соли 1991 расман дар идораи динии мусулмонхои кисми Аврупоии Россия (ДУМЕР) кор мекунад. Аз соли 1997 то имруз имом-хатиби Масчиди Меморалии Москва дар Поклонная гора мебошад соли 2002 ба вазифаи чонишини муфтии ДУМЕР оид ба масъалахои динй, соли 2005 - рохбари шурои илмй-фикдии ДУМЕР таъин шудааст. Муаллифи як к,атор китобхо, ки дар байнашон инхоянд: "Путь к вере и совершенству" (Рох суй имон ва камолот), "Мусульманское право 1-2" (Фикди исломй 1-2), "Мир души" (Олами рух), "Он и она" (Мард ва зан), "Все увидят Ад" (Хамагон Дузахро хохднд дид), "Священный Коран. Смыслы" (Куръони Мукаддас. Маъниет), "Дети и Ислам" (Кудакон ва Ислом), "Мужчины и Ислам" (Мардон ва Ислом) ва диг., рохбари лоихди. Шамил Аляутдинов хатмкардаи Академиям байналхалк,ии исломй ва факултаи фикди исломии Донишгох! "ал-Азхар" (Миср) мебошад. Солхри тахсил: аз 1992 то 1998. Теъдоди умумии нашршудаи китобхри Шамил Аляутдинов "бештар аз 400000 нусха аст. . мазкур дар чахррчубаи лоихди "Исломй осонбаен барои х.амагон" тарчума ва нашр шудааст. Масъулони лоиха Даврони Худойдод ва Мехрочиддин Нуриддинов.

Готовим Руку К Письму Контур Линия Цвет


Вы находитесь на странице по запросу: бахтли оила китоби. Если не нашли, что искали, воспользуйтесь поиском.
бахтли оила китоби.

Другие товары: